Катедра "Компютърни системи и технологии" обучава студенти в следните специалности:

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”:
•   Компютърни системи и технологии
•   Информационни и комуникационни технологии

Образователно-квалификационна степен „Магистър”:
•   Компютърни системи и технологии
•   Компютърни системи и мрежи

Учебните планове на съответните специалности са разработени в сътрудничество с водещи университети от цяла Европа и са съобразени със световните тенденции в областта на информационните технологии. По време на обучението си студентите придобиват теоретични знания и практически умения по програмиране, проектиране и реализация на системен и приложен софтуер, информационни системи, web приложения, проектиране на компютърни системи, системи за управление, изграждане и администриране на компютърни мрежи, и др.

Катедрата има подписани 35 двустранни споразумения с водещи университети и фирми от 18 европейски страни, което дава възможност на студентите да се обучават един семестър или да провеждат практика в чужбина.