Състав 
ИМЕ:
Цанко Димитров Големанов
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
18 Август 1963, с.Янково, Шумен
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1978 - 1981
Математическа гимназия - Шумен
Средно образование
1981 - 1986
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Висше образование: Инженер по радиоелектроника
Дипломна работа: Видеоредактор на мрежови структури
Защита: Отличен
Специализация: Системно и приложно програмиране
1996 - 1999
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Докторант (свободна докторантура)
Тема: Интегрирана среда за програмиране чрез управляващи мрежи
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Руски език -
Английски език -
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1981 - 1986
Русенски университет
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Младежко конструкторско бюро "Интелектуални системи"
Член на младежко конструкторско бюро
1986 - 1988
Военна служба
 
1988 - 1994
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
Асистент
1994 - 1997
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии" и звено "Авангардни информационни технологии"
Старши асистент
1997 -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
Главен асистент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Мрежови операционни системи
·Езикови процесори
·Операционни системи
·Теория на алгоритмите
·Непроцедурно програмиране (Програмиране чрез управляващи мрежи )
·Програмиране на Паскал
·Формални модели и алгоритми
·Изкуствен интелект
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Програмиране чрез управляващи мрежи (Интегрирана среда за програмиране SPIDER)
·Системи базирани на знания
·Системен анализ и дизайн на информационни системи
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
·"Диалогова информационно-търсеща система", семинар "Автомати, езици, системи", София, 1986.
·"Видеоредактор на мрежи", Научни трудове на ВТУ "А.Кънчев", 28, серия 6, 49-54, Русе, 1986.
·"Интелектуална система за размито управление на робот", Научни трудове на ВТУ "А.Кънчев", 28, серия 6, 43-48, Русе, 1986.
·"Един подход за разработване на семантични процедури при възходящ синтактичен анализ на езици за програмиране", Научни трудове на ВТУ"А.Кънчев", 32, серия 9, Русе, 1989.
·"Технически средства за транслиране на LADDER-диаграми в управляваща мрежа на управляема продукционна система", Научни трудове на ВТУ"А.Кънчев", 32, серия 9, Русе, 1990.
·"Интегрирана среда за обучение по операционни системи EMIS", Национална научно-техническа конференция с международно участие "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА '96", София, 1996.
·Control Network Programming in SPIDER: Built-in Search Control ToolsNew Trends in Artificial Intelligence & Neural NetworksEMO Scientific Books, Ankara, Turkey, 1997
·"SPIDER - един език за програмиране чрез управляващи мрежи", Национална научно-техническа конференция с международно участие "КомпСисТех'2000", София, 2000
·"Вградени възможности на SPIDER за евристично търсене на решение", Национална научно-техническа конференция с международно участие "КомпСисТех'2000", София, 2000
·T. Golemanov, E. Stoianov, E. Golemanova. “Communication between ERP-system and E-commerce WEB site – An SQL approach”. Proceedings of the International conference on Computer Systems and Technologies “CompSysTech ‘2001”, Sofia, 2001, III.19-1 – III.19-5
·Tz. Golemanov, E. Golemanova. ERP-module for Computer Catalogue Automatic Generation. Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2003, Sofia, 2003
·Tz. Golemanov, E. Golemanova. ERP-system: Marketing Analysis Module. Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2004, Rousse, 2004
·Tz. Golemanov, E. Golemanova. ERP-system: A Commercial Goods Planning Module. Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2004, Rousse, 2004
·Tz. Golemanov, E. Golemanova. A Teaching in Operating Systems Tool. Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2006, Rousse, 2006
·Tz.Golemanov, E.Golemanova. "A Teaching in Operating Systems Tool", In: e-learning III and the Knowledge Society ( book of the series “Studies in e-Learning”), Communication & Cognition (C&C), 2007, Gent, Belgium, IV.4.2.
·K.Kratchanov, T.Golemanov, E.Golemanova.“Control Network Programming”, In: Proc. 6th IEEE/ACIS Conf. on Computer and Information Science (ICIS 2007), July 2007, Melbourne, Australia, 1012-1018
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
 
TEMPUS JEP 2614
 
 
 
TEMPUS JEP-11392
 
 
 
SOCRATES/ERASMUS 2006-(CM-PM-OM) - 0025
 
 
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017, ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии "
 
тел:
+359-82 888-681
 
факс:
+359-(0)82 45-07-34
 
GSM:
 
 
e-mail:
tgolemanov@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
 
 
тел: