Състав 
ИМЕ:
Цветозар Стефанов Георгиев
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
23 юни 1967, гр.Силистра
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен, с 1 дете
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1981 - 1985
Математическа гимназия "Баба Тонка" - Русе
 
1985 - 1990
Русенски университет "А.Кънчев"
Специалност "Изчислителна техника"
2003
Русенски университет "А.Кънчев"
Придобита образователна и научна степен “Доктор”.
Тема: “Създаване и изследване на система за оценка на ускорителните и спирачните свойства на колесни машини”
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Английски – много добре
Руски – много добре
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1991 - 1995
Институт по научно приборостроене при Русенски университет "Ангел Кънчев"
Научен сътрудник
1995 - 1997
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Асистент
1997 - 2000
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Старши асистент
2000 - 2007
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Главен асистент
2007 -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Доцент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Синтез и анализ на алгоритми
·Системно програмиране
·Мултимедийни системи и технологии
·Системи за автоматизация на научните изследвания
·Моделиране и симулация
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Съвременни мултимедийни технологии
·Мобилно обучение
·Системи за автоматизация на научни изследвания
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
Автор и съавтор на повече от 45 научни публикации и 9 учебника.
 
Някои от публикациите през последните години са:
·Georgiev, T., E. Georgieva. Preconditions  for  Using  m-Learning at the University of Rousse. // CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, Volume 20, Num.1-4,  Belgium, 2003, pp. 139-146, ISSN 0773-4182.
·Georgiev, T., E. Georgieva, A. Smrikarov. M-Learning - a New Stage of E Learning. // Proceedings of the CompSysTech’2004, Rousse, Bulgaria, June 17-18, 2004, pp.IV.28-1-IV.28-5, ISBN 954-9641-38-4.
·Georgiev, Ts. Determination of an Optimal Quality Coefficient for JPEG Images According to the File Size. // сп. “Компютърни науки и технологии”, брой 2, 2005, ISSN 1312-3335.
·Georgieva, E., T.Georgiev, S.Smrikarova, The potentialities of using SCORM in mobile learning, // ICMTL 2005 - Methods and Technologies for Learning, WITPress, Southampton, UK, 2005, pp. 589-591, ISBN 1-84564-155-8.
·Georgieva, E., A.Smrikarov, T.Georgiev. A General Classification of Mobile Learning Systems, // Proceedings of the CompSysTech’2005, Varna, Bulgaria, June 16-17, 2005, pp. IV.14-1-IV.14-6, ISBN 954-9641-42-2.
·Georgiev, T., Flash Animated Algorithms for Linked Lists Learning, // Proceedings of the Second International e-Learning Conference, September 6-7, Berlin, Germany, 2005. // Gent, Belgium, 2005,, pp.183-191, ISBN 90-70963-922.
·Georgiev, T., A Virtual Instrument for Automobiles’ Fuel Consumption Investigation. // Proceedings of the CompSysTech’2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria, June 15-16, 2006, pp.IIIB.11-1-IIIB.11-5, ISBN 954-9641-46-5.
·Georgiev, T., E. Georgieva, G. Trajkovski. Transitioning from e-Learning to m-Learning: Present Issues and Future Challenges. // Proceedings of the Seventh ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing (SNPD’06), June 19-20, Las Vegas, USA, 2006, pp. 349-353, ISBN 0-7695-2611-X.
·Georgieva, E., T. Georgiev. Methodology for Mobile Devices Characteristics Recognition. // Proceedings of the CompSysTech’2007, Rousse, Bulgaria, June 14-15, 2007, pp. IV.2-1 - IV.2-6, ISBN 978-954-9641-50-9.
·Georgiev, T., E. Georgieva. Mobile Application for Determination of Users’ Text Entry Speed. // Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing (CompSysTech’2008), Gabrovo, Bulgaria, June 12-13, 2008, pp. IIIA.2-1 - IIIA.2-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
·Georgiev, T., G. Trajkovski. A  Flash  Based  Multimedia  Application for  Learning  JPEG  Compression, Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008), September 19-20, St.St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria, 2008, Volume 2, pp.155-164, ISBN 978-954-9518-56-6.
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
1994
TEMPUS_JEP
07653
 
Изграждане на Междууниверситетски център за съвременни образователни технологии и учебни програми
1995
TEMPUS_JEP
09349
 
Междууниверситетска мрежа за чуждоезиково обучение
1996
TEMPUS_JEP
11392
 
Реструктуриране на учебните планове и програми по Компютърни системи и технологии
1998
TEMPUS_IB
13561
 
Институционално изграждане и обучение на публична администрация
1999
TEMPUS_IB
14350
 
Институционално изграждане и обучение на членове на неправителствени организации
1999
LEONARDO
BG/99/1/086052/PI/III.1.a/FPC
 
Разработка на учебни планове и специализиращи материали за езиково обучение
2001
2004
SOCRATES
ThematicNetworks 213871-CP-1,2,3-2001-2004-1-BG-ERASMUS-TN
 
Европейска мрежа за обучение на бакалаври и магистри по компютинг
2004
2007
SOCRATES                      
Thematic Network 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
 
Европейска мрежа за обучение на докторанти по компютинг
2005
2007
LEONARDO
BG/05/B/F/LA-166043
 
Разработване на специфични многоформатни езикови курсове за професионално обучение
2006
2008
LEONARDO
BG/05/B/F/LA-166019
 
Изучаване на чужд език по всяко време и навсякъде с мрежата LinguaNet
2007
2009
LEONARDO
LLP-LdVTOI2007UK048
 
Учители в действие
2008 2011
Program LLP – ERASMUS
Thematic Network № 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
 
Обучение, изследване и иновации в компютърното обучение
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
 
тел:
00359 82 888827
 
факс:
 
 
GSM:
 
 
e-mail:
TGeorgiev@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
 
 
тел: