Състав



 
ИМЕ:
Стоянка Рачева Смрикарова
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
05 август 1949 г.
гр. Търговище
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Омъжена, с 2 деца
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1969 - 1974
Киевски политехнически институт
Специалност “Изчислителна техника”
Среден успех от следването 5.83
Оценка на дипломната работа 6.00
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Руски – много добре
Английски – добре
Немски – средно
 
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1974 - 1975
ВИММЕСС – гр. Русе,
кат. “Изчислителна техника”
Стажант асистент
 
1975 - 1977
ВИММЕСС – гр. Русе,
кат. “Изчислителна техника”
Асистент
 
1977 - 1988
 
ВТУ “Ангел Кънчев”-  гр. Русе,
кат. “Изчислителна техника”
Старши асистент
 
1988 -
Русенски университет “Ангел Кънчев”
кат. “Компютърни системи”
Главен асистент
1994 - 1995
Катедра “Компютърни системи”
Зам. ръководител катедра
1995 - 2004
Катедра “Компютърни системи и технологии”
Ръководител катедра
2004 –
 
Катедра “Компютърни системи и технологии”
Факултетен координатор международна дейност
Зам. Ръководител катедра
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Надеждност и диагностика на компютърни системи
·Издателски системи
·Мултимедийни системи и технологии
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Надеждност и диагностика на компютърни системи;
·Издателски и мултимедийни системи и технологии.
·Иновативни образователни технологии (e-Learning)
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
Автор и съавтор на :
11 авторски свидестелства за изобретения;
52 статии и доклади (21 от които - на международни конференции);
1 книга;
8 учебни пособия.
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма, проект
Функция
Име на проекта
1994
TEMPUS_JEP
07653
Субкоординатор
Изграждане на Междууниверситетски център за съвременни образователни технологии и учебни програми.
1995
TEMPUS_JEP
09349
 
Междууниверситетска мрежа за чуждоезиково обучение.
1996
TEMPUS_JEP
11392
Мениджър
Реструктуриране на учебните планове и програми по Компютърни системи и технологии.
1998
TEMPUS_IB
13561
Мениджър
Институционално изграждане и обучение на публична администрация.
1998
2001
SOCRATES
66673 – IC-1-1998 -2001-1-BG-ERASMUS-EPS-1
Субкоординатор
Обмен на студенти и преподаватели.
1999
TEMPUS_IB
14350
Координатор
Институционално изграждане и обучение на членове на неправителствени организации.
1999
LEONARDO
BG/99/1/086052/PI/III.1.a/FPC
Мениджър
Разработка на учебни планове и специализиращи материали за езиково обучение
 
2002
2007
SOCRATES
66673 -IC-1-2002-1-BG-ERASMUS-EUC-1
Субкоординатор
Обмен на студенти и преподаватели.
2001
2004
SOCRATES
ThematicNetworks 213871-CP-1,2,3-2001-2004-1-BG-ERASMUS-TN
Мениджър
Европейска мрежа за обучение на бакалаври и магистри по компютинг.
2004
2007
 
SOCRATES                      
Thematic Network 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
Мениджър
Европейска мрежа за обучение на докторанти по компютинг.
2006
2008
LEONARDO
2005-BG/05/B/F/LA-166019
Координатор
Изучаване на чужд език по всяко време и навсякъде с мрежата LinguaNet.
 
2007
2009
UK/07/LLP-LdV/TOI-048
Координатор за Русенски университет
Учители в действие
2008
2011
Thematic Network, No 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
Мениджър
Учене, изследване и иновации в компютърното обучение
 
 
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
 
Русе 7017
ул. “Студентска”, № 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”
кат. “Компютърни системи и технологии”
 
тел:
+359-(0)82 888 743
+359-(0)82 841 621
 
факс:
+359-(0)82 841 621
 
GSM:
+359-(0)898 508 558
 
e-mail:
ssmrikarova@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
Русе 7020
ул. “Плевен”, № 3
кв. “Възраждане-Юг”
бл. “Перущица” вх. З
 
тел:
+359-(0)82-876 067