Състав 
 
 
ИМЕ:
Милко Тодоров Маринов
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
9 Юни 1958 г.
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен с едно дете
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1972 - 1976
Математическа гимназия “Баба Тонка” - гр. Русе
 
1978 - 1983
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Специалност “Изчислителна техника”
1988-1993
Русенски университет,
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Защитена дисертация на 28.03.1995 г. пред СНС по “Електронна и компютърна техника”.
Научна специалност: 02.21.09.
Тема: “Един подход за изграждане на системи за обучение, управлявани от знания”.
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Английски - добре
Руски - добре
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1983 - 1985
Териториален информационно изчислителен център
Системен програмист
1985 - 1988
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Асистент
1988 - 1993
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Старши асистент
1993 - 2005
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Главен асистент
2005 -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Доцент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Програмиране на Асемблер
·Информационни системи
·Обектноориентирано програмиране
·Операционни системи
·Разпределени бази от данни
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Разпределени бази от данни
·Системи, управлявани от знания
·Обектно-ориентирани бази от данни
·Дедуктивни бази от данни
·Системи за обучение, управлявани от знания
·Интелигентни системи, приложения на техниките на планиране в интелигентните системи
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
около 50 научни статии и доклади в горепосочените научни области, някои от тях:
·Marinov M., S. Stefanova, Localization of distributed data in a CORBA-based environment, WSEAS Transactions on Information Science & Applications, Issue 6, Vol. 5, 1031-1040 (2008).
·Marinov M., Using frames for knowledge representation in a CORBA-based distributed environment, Knowledge-based systems, Vol. 21, 391-397 (2008).
·Marinov M., Using planning techniques in object-oriented design, in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, II.19.1-II.19.6 (2005).
·Marinov M., I. Zheliazkova, An interactive tool based on priority semantic networks, Knowledge-based systems, Vol. 18, 71-77 (2005).
·Marinov M., Distributed data processing based on the MIDAS technology, in Proc. of the 18th International conference SAER'2004, Bulgaria, 80-84 (2004).
·Marinov M., Using XML to represent knowledge by frames, in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, II.6.1-II.6.6 (2004).
·M. Marinov, G.S. Georgiev, S. Stefanova, G.T. Georgiev, A technology for developing multimedia learning applications, in Proc. of the 14th EAEEIE conference, Gdansk, Poland, (2003).
·Stefanova S., G. S. Georgiev, G. T. Georgiev, M. Marinov, Interactive simulators for building remote student virtual laboratory, in Proc. of the 14th EAEEIE conference, Gdansk, Poland, (2003) ISBN 83-918622-0-8.
·Marinov M., An implementation of a theorem prover used in deductive object-oriented databases, in Proc. of the 17th International conference SAER'2003, Bulgaria, 206-210 (2003).
·Marinov, M., An interactive tool for frame representation, Information Technologies & Control, No. 1, 16-19 (2003) ISSN 1312-2622.
·Marinov M., Y. Arabadzhieva, Treatment of object data model by a semantic network, in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, II.12.1-II.12.6 (2002).
·Marinov M., Using planning techniques in object-oriented design, in Proc. of the 16th International conference SAER'2002, Bulgaria, 176-180 (2002).
·Marinov M., Query processing in CODAS object-oriented database management system, in Proc. of the 15th International conference SAER'2001, Bulgaria, 163-167 (2001).
·Маринов М., Обектноориентирана реализация на интерпретатор на STRIPS планове, Сб. Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, 5-8 (1999).
·Marinov M., A technology for designing object-oriented multimedia databases, in Proc. of the 13th International conference SAER'99, Bulgaria, 203-207 (1999).
·Маринов М., Преобразуване на обектно-ориентиран модел на данните в релационна база данни, сп. “Автоматика и информатика”, No 4, 54-59 (1998).
 
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
2008 -
FP7 214794 TIPSS
 
Tools for Innovative Product-Service-Systems for Global Tool and Die Networks
2008 -
FP7 224609 DEHEMS
 
Digital Environment Home Energy Management Systems
2005 -2007
BG-ERASMUS-TN
114046-CP-1-2004
 
European Thematic Network for Doctoral Education in Computing
2004 -2005
ECA/A/S/U-03-22
 
Special Educational Partnership Program in Regional Development in Bulgaria
2002 -2004
BG-ERASMUS-TN
213871-CP-1-2002
 
European Computing Education and Training
1998 -2000
TEMPUS SJEP-11392-96
 
Restructuring Degree Courses in Computing
1995 -1998
TEMPUS SJEP 09349
 
Inter-university foreign language training network
1993 -1995
TEMPUS SJEP 3468
 
Small business institute, student consultancy centre
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе, 7017
ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
 
тел:
+359-(0)82 888 356
 
факс:
 
 
GSM:
 
 
e-mail:
MMarinov@ecs.uni-ruse.bg
 
ДОМАШЕН:
 
 
 
 
тел: