СъставИМЕ:
Лъчезар Лазаров Йорданов
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
27 юли 1960 г., гр. Монтана
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен, с 1 дете
ОБРАЗОВАНИЕ:
1975 г. - 1978 г.
Техникум по механотехника "Юрий Гагарин" - гр. Монтана (гр. Михайловград)
Професионално направление машиностроенe
Среден успех от дипломата 5.86
1978 г. - 1979 г.
НШЗО "Христо Ботев" - гр. Плевен
Среден успех: 6.00
1980 г. - 1985 г.
Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - гр. Русе
Специалност "Изчислителна техника"
Оценка на дипломната работа 6.00
1989 г. - 1991 г.
Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - гр. Русе
катедра "Компютърни системи"
Редовен аспирант
Научна специалност: "Автоматично управление и регулиране, управление на технологичните процеси в селското стопанство"
Изпити от кандидатски минимум:
По специалността - 5.50
По "Философия и методология на науката" - 6.00
1991 г. - 1995 г.
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Компютърни системи и технологии"
Задочен аспирант
Отчислен с право на защита на 01.03.1995 г.
15.05.2015 г.
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Компютърни системи и технологии"
ОНС „Доктор”
Научна специалност: „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
Руски език - Писмено и говоримо
Немски език - Писмено и говоримо
Английски език - Писмено и говоримо
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
11.2015 г. -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Компютърни системи и технологии"
Главен асистент
01.2015 г. - 11.2015 г.
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Компютърни системи и технологии"
Асистент
03.1997 г. - 12.2014 г.
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Компютърни системи и технологии"
Главен асистент
06.1992 г. - 03.1997 г.
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Компютърни системи и технологии"
Старши асистент
12.1986 г. - 06.1992 г.
Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - гр. Русе
катедра "Изчислителна техника"
Асистент
07.1985 г. - 12.1986 г.
Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - гр. Русе
Учебно-изследователска лаборатория по микропроцесорна техника
Инженер-технолог и материално отговорно лице на лабораторията
01.1985 г. - 06.1985 г.
Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - гр. Русе
Учебно-изследователска лаборатория по микропроцесорна техника
Майстор-специалист научна апаратура и материално отговорно лице на лабораторията
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
  • Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии;
  • Компютърна периферия;
  • Компютърна графика;
  • Компютърни графични системи;
  • Информационни и комуникационни системи за поддържане на машините;
  • Производствена практика 1 за студентите от специалност КСТ;
  • Производствена практика 2 за студентите от специалност КСТ;
  • Производствена практика 1 за студентите от специалност ИКТ;
  • Производствена практика 2 за студентите от специалност ИКТ.
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
  • Микропроцесорни системи за управление в промишлеността и селското стопанство.
ПУБЛИКАЦИИ:
статия Krastev, G., L. Yordanov. Microcomputer System for Research of Harvester.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, University of Ruse Angel Kanchev, 2014, No 4
статия Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’.// Научни трудове том 52, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, брой РУ ”А. Кънче, стр. 149-152, ISSN 1311-3321.
статия М. Михайлов, Л. Йорданов Л., В. Витков. Развитие на електронните системи в зърнокомбайните.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
доклад Yordanov L., Daskalov P., Arvanitis K., Sigrimis N. Microprocessor static optimal control of the loading of a grain-gathering harvester. IN: ’MICROPROCESSOR SYSTEMS IN AGRICULTURE’ in Plock, Poland, 25-26 MAY 2004, p. 247-258, Plock, Poland, 2004
доклад Yordanov L., M. Mihaylov, Vl. Vitkov. Advanced Microprocessor System with Serial Memory for Harvester Testing. IN: Proceedings of CompSysTech`07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-5, ISBN 978-954-9641-50-9.
доклад Yordanov, L. Analysis of Combined Learning in Discipline ‘Introduction to Communications and Computer Technologies’. IN: International Conference on e-Learning’15, 11-12 September 2015, University of Applied Sciences, Berlin, Germany, 2015, pp. 125-129, ISBN 2367-6698.
доклад Yordanov, L. Advanced Microprocessor System for Harvester Testing. IN: Научна конференция РУ ”Ангел Кънчев” 2006, Русе, Том 45, серия 3.1, стр. 35 – 39, Печатна база на РУ, 2006
доклад Ангелов Г., Р. Кожухаров, А. Букев, Л. Йорданов. Микропроцесорна система за управление на технологични процеси в реално време. В: Научна сесия - 1986 г., ВТУ ” А. Кънчев”, гр. Русе., Печатна база на ВТУ ” А. Кънчев”, 1986
доклад В. Цонев, Д. Партинов, Ф. Дамянов, Пл. Цветков, Л. Йорданов. Един подход за изграждане на адаптивна система за управление при прибиращи селскостопански машини. В: II младежка школа с международно участие “Автоматизация и роботизация на процеси в селското стопанство, Русе, 1988
доклад Витков В., Р. Чиков, Л. Йорданов. Метод за синтез на оптимизиращи системи за прибиращи машини. В: Юбилейна научна сесия'94, 12-14 октомври 1994 г., ВТУ ”Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база на ВТУ ”Ангел Кънчев”, 1994
доклад Йорданов Л. Методика за изследване на комбайн със система Данни Комбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2012, том 51, серия 3.2., Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2012, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2012, стр. 176 - 179, ISBN ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов Л., Кръстев Г., Борисов Б. Програмно осигуряване на система „Данни Комбайн”. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2013,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321..
доклад Йорданов, Л. Прилагане на смесено обучение по дисциплината ВКцКТТ. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2015, Научни трудове том 54, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2015, стр. xxx-xxx, ISBN ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л. Контролер за един канал на сеялка за сеитба с биоразградима лента. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2011, 28 – 29.10.2011 г., том 50, серия 3.2.,, Печатна база на РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2010, 29 – 30.10.2010 г., том 49, серия 3.2., Печатна база на РУ, 2010, стр. 127 – 130, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л. Резултати от изследване на сензор за измерване количеството растителна маса постъпващо за овършаване в зърнокомбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2009, 30 – 31.10.2009 г., том 48, серия 1.1., Печатна база на РУ, 2009, стр. 73 – 76, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л. Синтезиране структурната схема на система за автоматично управление на натоварването на зърноприбиращ комбайн. В: Научна конференция РУ ”Ангел Кънчев” 2003, Русе, Том 40, серия 1, стр. 132 – 136, Печатна база на РУ, 2003
доклад Йорданов, Л.,. Изследвания при математическо моделиране на загубите от зърнокомбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2014, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2014,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2014, стр. 153–157, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л.,. Методика за изследване на капацитивен сензор за определяне масата постъпваща за овършаване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” 2008, 31.10. – 01.11.2008 г., том 47, серия 1.1., Печатна база на РУ, 2008, стр. 53 – 57, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’. В: Научни трудове том 52,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, РУ ”А. Кънчев”,, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л., М. Михайлов, Вл. Витков. Микропроцесорна система със серийна памет за изследване на зърноприбиращ комбайн. В: Research People And Actual Tasks On Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria, 6-8 Juni 2007, Vol. 2, Русе, 2007, стр. 65 - 70, ISBN 978-954- 911.
доклад Минков Д., Д. Партинов, Л. Йорданов, Р. Чиков, П. Станчев, И. Петков, Л. Погодин, Д. Димов, В. Витков. Експериментално изследване на система за автоматично управление на натоварването с житна маса на зърнокомбайн ДОН-1500. В: III национална младежка школа с международно участие на тема ”Автоматизация и роботизация на процесите в селското стопанство” – Русе, 1990 г., Русе, 1990
доклад Михайлов М., Л. Йорданов, Х. Христов. Система за контрол на полагането на биоразградима лента в почвата при машини за точна сеитба. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2011, стр. 144-149, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянов С., Л. Йорданов. Приложение на автоматичен контрол в среда MOODLE за подобряване качеството на обучение. В: “Втора национална научна конференция с международно участие “КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2009”, 3 - 4 Декември 2009 г., РУ "Ангел Кънчев", Русе, том II, Печатна база, 2009, стр. 104 - 107
доклад Сюлейман, Нежля , научен ръководител: гл. ас. Лъчезар Йорданов. Разработване и защита на самостоятелна работа по дисциплината ВКцКТТ,. В: сборник доклади на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’10, май 2010 г., Печатна база на РУ, 2010, 2010, стр. 90 – 93, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Табаков, Павел, научен ръководител: гл. ас. Лъчезар Йорданов. Web базирана система за предаване на реферати по дисциплината ВКцКТТ. В: сборник доклади на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’10, май 2010 г., Печатна база на РУ, 2010, 2010, стр. 90 – 93, ISBN ISSN 1311-3321.
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
Година
Програма, проект
Функция
Име на проекта
1996
TEMPUS_JEP
Координатор
Реструктуриране на учебните планове и програми по Компютърни системи и технологии

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:
Научно-изследователски проекти на Русенски университет „Ангел Кънчев” – 10

АДРЕС:
СЛУЖЕБЕН:
 
7017, гр. Русе, ул. "Студентска" № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Компютърни системи и технологии"
 
Тел:
+359-(0)82 888-859
 
Факс:
+359-(0)82 45-51-45
 
E-mail :
LIordanov@ecs.uni-ruse.bg
l2iordanov@uni-ruse.bg
liordanov77@yahoo.com
ДОМАШЕН:
 
7004, гр. Русе, ул. "Студентска", № 5, бл. "Кирил и Методий", вх. В
 
Тел:
+359-(0)887 54-18-75