Състав 
ИМЕ:
Хованес Мардирос Авакян
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
06 юли 1957 гр. Русе
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен, с 2 деца
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1971 - 1975
Техникум по електротехника – гр. Русе
Специалност – автоматика
1979 - 1984
ВТУ “А. Кънчев” – гр. Русе
Специалност -  Изчислителна техника
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Средно писмено и говорим руски и английски
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1984 - 1985
Предприятие за сервиз на изчислителна техника – гр. Русе
Специалист по изчислителна техника
1986 - 1988
ВТУ “Ангел Кънчев” , към ОНИЛ ИТ
Научен сътрудник
1988 - 1989
Русенски университет “Ангел Кънчев”,
кат. “Компютърни системи”
Асистент
1989 - 1994
Русенски университет “Ангел Кънчев”,
кат. “Компютърни системи”
Ст. асистент
1994 -
Русенски университет “Ангел Кънчев”,
кат. “Компютърни системи и технологии”
Главен асистент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Електонно цифрови машини (практически упражнения и курсов проект);
·Аритметични основи на цифровите системи (практически упражнения);
·Процесори (практически упражнения и курсова работа);
·Организация на компютъра (практически и семинарни упражнения);
·Специализиращ курсов проект 2;
·Компютърни архитектури (практически упражнения);
·Компютърни телекомуникационни системи (практически упражнения);
·Системи за автоматизация на научните изследвания (лекции и практически упражнения).
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·В областта на телекомуникациите.
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
 
18 на брой
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
 
 
 
 
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. “Студентска”, № 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”
кат. “Компютърни системи и технологии”
 
тел:
+359-(0)82 888-674
 
факс:
 
 
GSM:
+359-(0)878 803 094
 
e-mail:
havakian@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
Русе 7012
ул. “Мария Луиза”, № 1 вх.Г
 
тел:
+359-(0)82-832-892