Състав 
ИМЕ:
Галина Иванова Иванова
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
22 февруари 1979 г., гр. Русе
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Омъжена с две деца
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1992 - 1997
Математическа гимназия
"Баба Тонка" - гр.Русе
Профил - "Математика" с усилено изучаване на английски език
Диплома: Отличен (5.97)
1997 - 2002
Русенски университет
"Ангел Кънчев" Катедра "Компютърни системи и технологии"
 
Специалност - "Компютърни системи и технологии” Магистър по компютърна техника
Среден успех от следването: Отличен: (5.78)
Оценка на дипломната работа: Отличен: (6.00)
2003 - 2007
Русенски университет
"Ангел Кънчев" Катедра "Компютърни системи и технологии"
Редовен докторант
2009 г. - диплома за образователна и научна степен "Доктор"
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
 
Англ. език – говоримо и писменно
 
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1999 - 2000
ЕТ "Станчев - Аквилон"- гр.Русе
Софтуерен
консултант
2000 - 2005
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Зала за докторанти и преподаватели
Системен
администратор
2007 - 2009
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра „Компютърни системи и технологии”
Асистент
2009 -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра „Компютърни системи и технологии”
Главен асистент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
Организация на компютъра
Технология на проектирането
Надеждност и диагностика на компютърни системи
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
Методи и средства за въвеждане на иновационни образователни технологии
Eлектронно обучение
Виртуални образователни среди
 
ПУБЛИКАЦИИ:
1. Тодоров, Г., Г. Георгиева, А. Смрикаров. Влияние на информационните и комуникационните технологии върху развитието на висшите училища. Сборник научни трудове на научната конфернция на РУ “А.Кънчев”, том 39, серия 3.2., стр. 9 – 15, ISSN 1311-3321, Русе, 2002.
 
2. Georgieva, G., G.Todorov, A.Smrikarov. A Мodel of a Virtual University - Some Problems during its Development. Proceedings of the International Conference CompSysTech’2003, pp. IV.29-1 – IV.29-7, Printed edition ISBN 954-9641-33-3, Sofia, 2003.
 
3. Ivanova, G., G.Todorov, A.Smrikarov, Interface for Virtual University – Requirements and Indicators for Efficiency Assessment. Proceeding of the International Conference UniTech’03, pp. I-280 – I-284, Printed edition ISBN 954-683-167-0, Gabrovo, 2003.
 
4. Смрикаров, А., Д. Станчев, Г. Иванова. Система за осигуряване на качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата. Сборник “Докторантурата - проблеми и решения”, стр. 43-50, ISBN 954-712-248-7, Русе, 2003.
 
5. Ivanova, G., A. Smrikarov, A.Vasileva. A Conceptual Model of Bulgarian Virtual University. CC AI - The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence Cognitive Science and Applied Epistemology, E-learning and the Knowledge Society, Volume 20, Number 1-4, pp. 127-132, 2003.
 
6. Ivanova, G., A. Smrikarov. Some Approaches to Implementation of Virtual Learning Environments. Proceedings of the International Conference CompSysTech’2004, pp. IV.25-1 – IV.25-6, Printed edition ISBN 954-9641-38-4, Rousse, 2004.
 
7. Ivanova G., A.Smrikarov. Methodology for Design of Virtual Learning Environments – Virtual Universities. Proceedings of the International e-Learning II Conference, pp. 59-66, Printed edition ISBN/90-70963-922, Berlin, Germany, September 6-7, 2005.
 
8. Ivanova G. Applicability of Use-Case Modeling for Virtual Learning Environments. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies'06, Veliko Tarnovo, 2006.
 
9. Ivanova G., A.Smrikarov. An approach for Analysis and Evaluation of Virtual Learning Environments. Proceedings of the International e-Learning Conference’06  Computer Science Education, Portugal, Coimbra, September 7-8, 2006.
 
10. Vitkova Е., A.Smrikarov, O.Kouzov, G.Ivanova.  National Program for Establishment of Virtual Educational Space in Bulgaria – Main Results and Forthcoming Tasks. Proceedings of the International e-Learning Conference’06  Computer Science Education, Portugal, Coimbra, September 7-8, 2006
 
11. Ангелов Б., Ц. Василев, Г. Ивановa. Център за дистанционно обучение към РУ "А. Кънчев" – организация и функции. Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 14-17 септември, 2006.
 
12. Ivanova A., G.Ivanova, A. Smrikarov. eLearning 2.0 and Higher Education – Possible Implications. Proceedings of the International e-Learning Conference’07  Computer Science Education, Istanbul, Turkey, August 27-28, 2007.
 
13. Смрикаров, А., Г. Иванова. Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи. Сборник на младежкото иновационно и информационно общество АБ, 2007.
 
14. Vatchkova E., G.Ivanova. Implementation of Virtual HRMD Library for Training and Development of HR Consultants in TechnoLogica. International Conference Global Insights in People Management, Nicosia, Cyprus, 2008.
 
15. Ivanova, A. N. Kostadinov, G. Ivanova. Teaching VHDL for Students in Computing at the University of Rousse. ACM International Conference Proceeding Series, 2008, Vol. 374, pp. VII.1-1 – VII.1-6.
 
16. Иванова, А., Г. Иванова , А. Смрикаров. Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища – eLearning 2.0 и персонална среда за обучение. В: Трудове на Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование. Свищов, Академично издателство на СА “Д.Ценов”, 2009, с. 27-36.
 
17. Ivanova, A., G. Ivanova. Net-Generation Learning Style – a Challenge for Higher Education. ACM International Conference Proceeding Series, 2009, Vol. 433, pp. IV.2-1 – IV.2-6, ISSN 1313-8936.
 
18. Ivanova,G. , A.Ivanova, A.Smrikarov. Virtual University 2.0. Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’09. Berlin, Germany, Avangard Print, 2009, pp. 100-106.
 
19. Иванова, Г. , A.Smrikarov. Център за докторанти към Русенски университет. Сборник от кръгла маса по въпросите на докторантурата, Габрово, май 2011.
 
20. Иванова, Г. , Ал. Иванов. Виртуален образователен инструмент за измерване на конструктивните и геометричните параметри на протяжките. Дни на науката’2011, В. Търново, 2011.
 
21. Николов, Б., Г. Иванова. Изследване на системи за неприсъствени заседания. Студентска научна сесия – СНС’11, Русенски университет.
 
22. Ivanova,G. , A.Ivanova, I. Ivanov. Schematic Diagram Editor and Simulator on Reliability and Diagnostics of Computer Systems. ACM International Conference Proceeding Series, 2011.
 
23. Ivanova,G. , A.Ivanov. 3D Virtual Training Laboratory in Cutting Tools. International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’11, Bucharest, Romania, 2011.
 
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Име на проекта
2005-2007
ERASMUS – ETN DEC
European Thematic Network
for Doctoral Education in Computing
(ETN DEC)
2005 - 2007
LEONARDO
BG/05/B/F/LA-166043
Developing Sector-specific
Multi-format Foreign Language Teaching Materials for the Vocations
2006 - 2009
COMENIUS - TISSNTE
Teacher Induction:
Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe
2010 - 2011
TRICE
Teaching, Research and Innovation in
Computing Education
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017 ул. "Студентска", № 8
Kатедра “Компютърни системи и технологии” Русенски университет "Ангел Кънчев"
 
тел:
+359-(0)82 888-827
 
e-mail:
GIvanova@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
Русе 7002
ул. "Димитър Атанасов", № 2
бл. "Латински", вх. Б
 
тел:
+359-(0)82-823497