Състав 
ИМЕ:
Емилия Георгиева Големанова
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
22 ноември 1966г.
гр. Русе
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Омъжена
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1980 - 1984
Математическа гимназия "Баба Тонка" - Русе
Засилено изучаване на математика и програмиране в паралелка, обучаваща се по програмата на Националната Математическа Гимназия - София
Среден успех от дипломата: 5.97
1984 - 1989
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Висше образование:
Специалност: ”Изчислителна техника”
Тема на дипломна работа: "Синтактико - семантичен анализ на естествено-езикови задания за двукоординатно управление на робот"
Оценка на дипломната работа: 6.00
Среден успех от следването: 5.63
1989 - 1992
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Свободна аспирантура:
Тема: "Генерация на програми за двукоординатно управление на робот чрез синтактико - семантичен анализ на ограничен български език "
Оценка от кандидатски минимум: 5.50
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Руски език- много добре
Английски език - добре
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1987 - 1989
Русенски Университет "Ангел Кънчев" Катедра "Изчислителна техника"
Младежко конструкторско бюро "Интелектуални системи"
Член на изследователския екип
1989 - 1992
Русенски Университет "Ангел Кънчев" Катедра "Изчислителна техника"
Асистент
1992 - 1997
Русенски Университет "Ангел Кънчев" Катедра "Компютърни системи"
Старши асистент
1997 -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
Главен асистент
 
 
 
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Синтез и анализ на алгоритми и програми;
·Изкуствен интелект;
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Анализ на естествен език;
·Програмиране чрез управляващи мрежи;
·Изкуствен интелект;
·Логическо програмиране
 
ПУБЛИКАЦИИ:
Статии и доклади:
·Тодорова, Е., К. Крачанов. “Синтактико-семантический анализ естествено-языкового задания для управления движением роботом”, Конкурс за млади научни работници с международно участие “РОБОТИКА ‘89”, Созопол, 1989. (Докладът е награден за най-добро постижение на участник под 27 години)
·Тодорова Е., К. Крачанов. “Синтактико-семантичен анализ на естествено-езиково задание за управление на робот”, XXV Национална научна сесия “ДЕН НА РАДИОТО ‘90”, София, 1990.
·Големанов, Ц., И. Станев, Е. Големанова, “Технически средства за транслиране на LADDER – диаграми в управляваща мрежа на управляема продукционна система”, Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, 32, серия 9, Русе, 1990.
·Големанов, Ц., В. Велев, Е. Големанова. "Интегрирана среда за обучение по операционни системи EMIS". Национална научно-техническа конференция с международно участие "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА '96", София, 1996.
·Kratchanov, K., T. Golemanov, E. Golemanova, I. Stanev. “Control Network Programming in SPIDER: Built-in Search Control Tools”, NEW TRENDS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE & NEURAL NETWORKS, EMO Scientific Books, Ankara, Turkey, 1997
·T.Golemanov, K.Kratchanov, E. Golemanova, SPIDER – A Language for Programming Through Control Networks. In: Proc.  CompSysTech 2000, Sofia, June 2000, II.8-1 – II.8-5 (in Bulgarian). Also published by ACM Press, 2081-2085.
·E.Golemanova, T.Golemanov, K.Kratchanov, “Built-in Features of the SPIDER Language for Implementing Heuristic Algorithms”, In: Proc. CompSysTech 2000, Sofia, June 2000, II.9-1 – II.9-5 (in Bulgarian). Also published by ACM Press, 2091-2095.
·Golemanov, T., E. Stoianov, E. Golemanova. “Communication between ERP-system and E-commerce WEB site – An SQL approach”. Proceedings of the International conference on Computer Systems and Technologies “CompSysTech ‘2001”, Sofia, 2001, III.19-1 – III.19-5
·Golemanov, Tz., E. Golemanova. ERP-module for Computer Catalogue Automatic Generation. Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2003, Sofia, 2003, III. A.14-1 – III.A.14-5
·Golemanov, Tz., E. Golemanova. ERP-system: Marketing Analysis Module. Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2004, Rousse, 2004
·Golemanov, Tz., E. Golemanova. ERP-system: A Commercial Goods Planning Module. Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2004, Rousse, 2004
·Golemanov, Tz., E.Golemanova. "A Teaching in Operating Systems Tool", In: Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2006, Veliko Tarnovo, 2006, IV.4-1 - IV.4.5
·Golemanov, Tz., E.Golemanova. "A Teaching in Operating Systems Tool", In: e-learning III and the Knowledge Society ( book of the series “Studies in e-Learning”), Communication & Cognition (C&C), 2007, Gent, Belgium, IV.4.2.
·Kratchanov, K., T.Golemanov, E.Golemanova.“Control Network Programming”, In: Proc. 6th IEEE/ACIS Conf. on Computer and Information Science (ICIS 2007), July 2007, Melbourne, Australia, 1012-1018
·Kratchanov, K., E.Golemanova, T.Golemanov. “Control Network Programming Illustrated: Solving Problems With Inherent Graph-Like Structure”, In: Proc. 7th IEEE/ACIS Conf. on Computer and Information Science (ICIS 2008), May 2008, Portland, USA, 453-459
·Kratchanov, K., E.Golemanova, T.Golemanov. “Control Network Programs and Their Execution”, In: Proc. 8th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED'09), February 2009, Cambridge, UK
·Kratchanov, K., T.Golemanov, E.Golemanova. “Control Network Programming: Static Search Control with System Options”, In: Proc. 8th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED'09), February 2009, Cambridge, UK
 
Учебни пособия:
1.Крачанов, К., и колектив., “Лабораторни упражнения по роботика” II-ра част, редактор н.с. В. Тодоров, София, 1989, 218-273.
2.Желязкова, И., М.Маринов, Св. Стефанова, И. Вълова, Г. Георгиев, Е. Големанова, “Ръководство за упражнения по Дискретни структури”, Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 1996 г., 67 стр.
3.Големанова, Е., Ц. Големанов, CD и WEB базирано учебно пособие “Специализиращ курсов проект1. Програмиране на ПРОЛОГ” (105 стр.) – договор №2003-С-40
4.Големанова, Е., Е. Якимова, “Изкуствен интелект. Ръководство за практически упражнения”, Русе, 2006, ISBN - 10:954-712-332-7
5.Големанова, Е., Е. Якимова, CD и WEB базирано учебно пособие по „Изкуствен интелект. Ръководство за практически упражнения”, Русе, 2007
 
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
1993
TEMPUS_JEP
2614-92/2
Подготовка на дисциплини
Създаване на еталонен факултет по „Авангардни информационни технологии”
2002
SOCRATES
66673 - IC-1-1998-1-BG-ERASMUS-EPS-1
Обмен на студенти и преподаватели
 
2007
СОКРАТ/ЕРАЗЪМ – Договор № 2006-(CM-PM-OM) - 0025
Обмен на студенти и преподаватели
 
2008
LLL / ERASMUS – Договор № 2007-ERA-MOB-026
Обмен на студенти и преподаватели
 
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
 
тел:
+359-(0)82 888-681
 
факс:
+359-(0)82 45-07-34
 
GSM:
0877 785 910
 
e-mail:
EGolemanova@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
 
 
тел: